Elsys, O firmie, obsługa informatyczna

01. O FIRMIE


Firma ELSYS specjalizuje się w komple- ksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie systemów informatycznych oraz doradztwa bizne- sowego. Nadrzędnym celem przyświę- cającym nam przy obsłudze każdego Klienta jest usprawnienie funkcjo- nowania jego przedsiębiorstwa.
Poprzez wdrożenie efektywnych
i bezpiecznych systemów informaty- cznych oraz doradztwo gospodarcze dążymy do zwiększenia konkurencyj- ności naszych Klientów.


Każdego Klienta traktujemy indywi- dualnie. Wszelkie oferty i propozycje poprzedzamy inwentaryzacją istniejących zasobów oraz analizą procesów przebie- gających w przedsiębiorstwie. Dopiero na ich podstawie dobieramy rozwiązania najbardziej odpowiadające wymaganiom oraz opracowujemy szczegółowy projekt systemu. Dzięki temu Klient otrzymuje system informatyczny dopasowany do rzeczywistych potrzeb i funkcjonujący zgodnie z obowiązującymi procedurami. Traktując ponadto system informatyczny jako jedno z narzędzi służących do poprawnego funkcjonowania przedsię- biorstwa, dopasowujemy system do procesów przebiegających w przedsię- biorstwie, a nie na odwrót.
Obsługa informatyczna przesiębiorstw i doradztwo biznesowe


Opracowując projekty systemów szczególnie zwracamy uwagę na wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem. Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiemy ochronę danych przed ich utratą oraz niepowołanym dostępem, których źródłem mogą być czynniki zarówno zewnętrzne (np. pochodzące z Internetu), jak i wewnętrzne (mające źródło wśród pracowników), a także czynniki losowe (np. awarie sprzętu).

O firmie | Produkty | Kontakt
Copyright © 2005 ELSYS. All Rights Reserved. Wykonanie: Wizja.net